Regulamin konkursu Borg McEnroe

Regulamin konkursu „Borg McEnroe”
Konkurs pod nazwą „Borg McEnroe” (zwany dalej Konkursem) jest organizowany przez Martę Hennig, autorkę bloga Marta Pisze, (zwaną dalej Organizatorem) na podstawie niniejszego regulaminu (zwanego dalej Regulaminem) o następującej treści:
1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs trwa od 27.10.2017 r. do 29.10.2017 r do godziny 19:00 na blogu Marta Pisze (https://martapisze.pl)
 2. Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich pełnoletnich czytelników bloga „Marta Pisze”, zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych i spełniających wymagania nałożone  Regulaminem.
 3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba spełniająca warunki określone w ust. 2 powyżej, która wyśle wiadomość e-mail na adres kontakt@martapisze.pl  pełną odpowiedź na pytanie konkursowe.
 4. Regulamin dostępny jest do wglądu na blogu „Marta Pisze” pod adresem: https://www.martapisze.pl/regulamin-konkursu-borg-mcenroe
 5. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższej rodziny oraz osoby pozostające z nimi we wspólnocie domowej.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Fundatorem nagród jest firma Best Film.

2. Zasady i przebieg konkursu

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na fanpage „Marta Pisze”  27.10.2017 r.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy:
  – wysłać maila na adres kontakt@martapisze.pl z odpowiedzią na pytanie: za co lubisz Marta Pisze?
 3. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe, wraz z danymi, o których mowa w ust. 2 powyżej jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do udziału w Konkursie oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, jednak nagrodzony może zostać tylko raz.
 5. Nagrody (5 nagrody główne) Bloger przyznaje osobie, która udzieli najciekawszej odpowiedzi na pytanie.
 6. Lista nagrodzonych Uczestników Konkursu będzie ogłoszona na blogu Marta Pisze w dniu 29.10 2017 r., za pomocą edycji posta konkursowego. Zwycięzcy zostaną także poinformowani drogą mailową.
 7. Osoba nagrodzona zobowiązana jest dostarczyć dane adresowe do wysyłki nagrody w ciągu 2 dni roboczych liczonych od daty ogłoszenia wyników.

3. Nagrody

 1. W Konkursie przyznawana jest nagroda rzeczowa: podwójne zaproszenie na film Borg McEnroe. Nagrody otrzymuje 5 wybranych, najciekawsze odpowiedzi w konkursie.
 2. Nagroda nie podlega zamianie na ekwiwalent.
 3. Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest udostępnić Organizatorowi dokładne dane, które posłużą do przekazania nagrody.
 4. W przypadku nie dostarczenia przez wyłonionego zwycięzcę Konkursu danych do wysyłki, nagroda nie zostaje przyznana.

4. Przetwarzanie danych

 1. Uczestnicy wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji Konkursu, w tym ogłoszenia nagrodzonego Uczestnika Konkursu  oraz wydania przyznanej nagrody.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 3. Laureat Konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody:
 4. a) imię
 5. b) nazwisko
 6. c) adres e-mail
 7. d) adres korespondencyjny
 8. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.).

5. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do Organizatora drogą mailową na adres: kontakt@martapisze.pl
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej pisemnej, w terminie 7 dni od dnia zakończenia Konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 3. Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową.
 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć z udziału w nim Uczestnika, co do których istnieje podejrzenie działania niezgodnego z Regulaminem.
 5. Decyzja reklamacyjna jest ostateczna i jakiekolwiek odwołanie od tej decyzji nie przysługuje

6. Postanowienia końcowe

 1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, a także zawieszenia organizacji Konkursu bez podania przyczyny, o czym poinformuje podczas trwania konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie osób trzecich.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964, nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).